Prostar Asset

โปรสตาร์ แอสเสท 
         
 โปรสตาร์ แอสเสท เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 โดย ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้าเคมีภัณฑ์ และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีความประสงค์จะขายสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Visit
AmazingCounters.comCopyright © 2016 Prostar Asset All Rights Reserved.