Home Lao

Prostar Chemicals Co., Ltd.

ແມ່ນບໍລິສັດຂອງຄົນໄທ ປີ 1998 ດຳເນີນກິດຈະການນຳ
ເຂົ້າສານເຄມີ ແລະ ຂາຍສານເຄມີ ແກ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ
ກໍາກ່ຽວກັບການຜະລິດຜົງຊັກຟອກ, ຢາຟອກໃຫ້ຂາວ,
ຢາຜ້ານຸ່ມຜະລິດຕະພັນດູແລຮ່າງກາຍ, ຢາຂ້າເຊື້ອ,
ການປິ່ນປົວນ້ໍາ, ຜະລິດແຜ່ນແພ, ຢາເຄືອບຜິວ, ສີ,
ຜົງຫມຶກ, ກາວ, ພໍລິເມີສັງເຄາະ, ຢາງ ແລະວັຕຖູດິບທາດ
ລະເບີດຕ່າງໆ

 

Prostar Chemicals Co., Ltd.

ແມ່ນບໍລິສັດຂອງຄົນໄທ ປີ 1998 ດຳເນີນກິດຈະການນຳເຂົ້າສານເຄມີ ແລະ ຂາຍສານເຄມີ ແກ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາກ່ຽວກັບການຜະລິດຜົງຊັກຟອກ, ຢາຟອກໃຫ້ຂາວ, ຢາຜ້ານຸ່ມຜະລິດຕະພັນດູແລຮ່າງກາຍ, ຢາຂ້າເຊື້ອ, ການປິ່ນປົວນ້ໍາ, ຜະລິດແຜ່ນແພ, ຢາເຄືອບຜິວ, ສີ, ຜົງຫມຶກ, ກາວ, ພໍລິເມີສັງເຄາະ, ຢາງ ແລະວັຕຖູດິບທາດລະເບີດຕ່າງໆ

Company Mission

ພາລະກິດຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນການສຸມໃສ່ການ
ຜະລິດສິນຄ້າຄຸນນະພາບສູງ ແລະການບໍລິການ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງບໍ່ໃຊ່ພຽງແຕ່ການມີສິນຄ້າ
ຄຸນນະພາບສູງ ຍັງລວມການບໍລິການລູກຄ້າ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະນໍາໄປສູ່ການສ້າງ
ສັນທີ່ທັນສະໄຫມ

Company Mission

ພາລະກິດຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນການສຸມໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າຄຸນນະພາບສູງ ແລະການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງບໍ່ໃຊ່ພຽງແຕ່ການມີສິນຄ້າຄຸນນະພາບສູງ ຍັງລວມການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະນໍາໄປສູ່ການສ້າງສັນທີ່ທັນສະໄຫມ

Prostar Chemicals Co., Ltd.

ມີເປົ້າຫມາຍຫລັກ ເພື່ອ “ເປັນອັນດັບຫນຶ່ງໃນໃຈ
ຂອງລູກຄ້າເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບຂອງ ສິນຄ້າ ແລະການ
ບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຍັງລວມການດໍາເນີນການ
ປັບປຸງແລະພັດທະນາບໍລິສັດ ໂດຍທີ່ຍັງຄງສອດຄ່ອງ
ກັບການປະດິດສ້າງສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດສະເຫມີໄປ

Prostar Chemicals Co., Ltd.

ມີເປົ້າຫມາຍຫລັກ ເພື່ອ “ເປັນອັນດັບຫນຶ່ງໃນໃຈຂອງລູກຄ້າເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບຂອງ ສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຍັງລວມການດໍາເນີນການປັບປຸງແລະພັດທະນາບໍລິສັດ ໂດຍທີ່ຍັງຄງສອດຄ່ອງກັບການປະດິດສ້າງສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດສະເຫມີໄປ

Serving Industries

 1. Industrial Cleaning & Disinfectants
 2. Institutional & Household Cleaning
 3. Personal Care
 4. Textile & Fabric Care
 5. Coating, Adhesive, Paints & Inks
 6. Emulsion Polymerization
 7. Plastics & Rubbers
 8. Water Treatment
 9. Chemical Processing
 10. Specialty Chemicals

Company Profile

 • Name : Prostar Chemicals Co., Ltd.
 • Established : Jan, 1998
 • Shareholders : THAI 100%

Main Suppliers :

WordPress Lightbox