หน้าแรก

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 โดย ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้า
เคมีภัณฑ์และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตผงซักฟอก, สารฟอกผ้าขาว,น้ำยา
ปรับผ้านุ่ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย, สารฆ่าเชื้อโรค,
การบำบัดน้ำ, สิ่งทอ, สารเคลือบผิว, สี, หมึกพิมพ์, กาว,
โพลิเมอร์สังเคราะห์, พลาสติก และเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 โดย ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้าเคมีภัณฑ์และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตผงซักฟอก, สารฟอกผ้าขาว,น้ำยาปรับผ้านุ่ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย, สารฆ่าเชื้อโรค, การบำบัดน้ำ, สิ่งทอ, สารเคลือบผิว, สี, หมึกพิมพ์, กาว, โพลิเมอร์สังเคราะห์, พลาสติก และเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ

พันธกิจของบริษัท

คือ มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพสูงและมีการบริการที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งไม่ได้หมายรวมแค่การมีสินค้า
คุณภาพสูงเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการ
ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและนำมาซึ่งนวัตกรรม
ที่ทันสมัย

พันธกิจของบริษัท

คือ มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพสูงและมีการบริการที่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่ได้หมายรวมแค่การมีสินค้าคุณภาพสูงเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและนำมาซึ่งนวัตกรรมที่ทันสมัย

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด

มีเป้าหมายหลักเพื่อ "เป็นหนึ่งในใจของลูกค้าทั้งในด้าน
คุณภาพสินค้า และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาบริษัท
ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
ในอนาคตตลอดเวลา

บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด

มีเป้าหมายหลักเพื่อ "เป็นหนึ่งในใจของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพทั้งยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาบริษัท ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตตลอดเวลา

บริการอุตสาหกรรม

 1. การทำความสะอาดอุตสาหกรรม และสารฆ่าเชื้อ
 2. ที่พักอาศัย และการทำความสะอาดครัวเรือน
 3. ดูแลสุขภาพผิวพรรณ
 4. สิ่งทอ และการดูแลเนื้อผ้า
 5. เคลือบกาว, สี และหมึกพิมพ์
 6. สารช่วยในการสังเคราะห์เพอลิเมอร์
 7. พลาสติก และยาง
 8. การบำบัดน้ำเสีย
 9. เคมีภัณฑ์ที่ช่วยในการผลิต
 10. เคมีภัณฑ์พิเศษที่ใช้เฉพาะงาน

โปรไฟล์ บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด

 • ชื่อบริษัท : บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จำกัด
 • จัดตั้งขึ้นเมื่อ : มกราคม พ.ศ 2541
 • ผู้ถือหุ้น : ไทย 100%

ซัพพลายเออร์หลัก :

WordPress Lightbox